-->

Barangkali ada yang besok mau sungkem pengen pake bahasa Jawa Kromo Inggil tapi bingung, bisa dibaca di sini ya.

1. Kulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dhumateng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentinipun kulo.


2. Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkang mboten angsal lidining sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko.


3. Kulo ngaturaken sembah ngabekti dhateng panjenengan, ugi nyuwun pangapunten ing sadeleme manah dumateng sedaya agengipun kelepatanipun tindak tanduk ingkang katingal menapa mboten katingal. Mugi mugi Allah nglebur dosa kulo lan panjenengan ing dinten riyaya meniko.


4. Kulo sowan wonten ing ngarsanipun Bapak/Ibu. Sepisan, nyaos sembah pangabekti mugi katur ing ngersanipun Bapak/Ibu. Ongko kalih, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kulo saklimah, tuwin lampah kulo satindak ingkah kulo jarang lan mboten ndadosaken sarjuning panggalih.


Mugi Bapak/Ibu kerso maringi agunging samudro pangaksami. Kulo suwun kaleburna ing dinten riyadi puniko lan ingkang putra nyuwun berkah soho pangestu.


5. Kulo mriki sowan dateng ngarsanipun bapak/ibu/mbah. Sepindah kulo tuwin lan silaturahmi kangge paseduluran sesami tiyang muslim. Kaping kalih kulo nyuwun pandonganipun bapak/ibu/mbah.


Lan ingkang kaping tigonipun kulo nyuwun pangapunten seagengipun samodra pangaksami dhateng sedaya klenta klentunipun lampah kulo tumindak lan anggene kulo matur ingkang kulo jarag nopo dene mboten dipunjareg.


Semanteniko kulo nyuwun mugi saged ndadosaken penggalihipun panjenengan lan manahnipun kulo tentrem. Lan ingkang ugo kito, mugi ibadah kulo lan panjengengan saged ketampi ing ngarsane gusti Allah SWT lan mugi Allah kersa maringi pangapunten dumateng sedaya kelepatan kito sedoyo.


6.Kepareng matur dumateng bapak ibu sak keluargo, bilih soan dalem  sak rombongan/keluargo, sepindah silaturahmi, kaping kalih ipun dalem ngaturaken sembah bektos dalem dumateng bapak ibu sak kluargo, bilih ing dinten  riyaden punikodalem gadah kalepatan kang di sengaos lan mboten disengaos  dumateng bapak ibu sak kluargo dalem nyuwun agunge pangaksani, saklejengipun dalem nyuwun dongo dumaten bapak ibu mugi dalem diparingi tetep iman islamipun dumugi pati, lan pinaringan rizki kang berkah.


7.Nggih kepareng matur dhumateng simbah/bapak/ibu/mas/mbak/...


Ingkang sepindah ngaturaken agunging panuwun amargi sowan kawulo mriki sak kluargi sampun dipun tampi kanthi ikhlas lan raos bingah ing manah.


ingkang kaping kalih mbok bilih kawulo sak kluargi kathah lepat ing atur soho polah tingkah, subo sito ingkang kirang nuju prono ing penggalih, sak estu kawulo sak kluargi nyuwun agunging samudro pangaksami. kaping tiganipun, gandheng wekdal sampun cekap anggenipun silaturohmi, kawulo sak kluargi nyuwun pamit nglajengaken lampah.


source:https://twitter.com/MZen_N/

LihatTutupKomentar